Postępowanie układowe

Postępowanie układowe to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Prowadzone jest wobec przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika. Postępowanie zabezpieczające nie ma charakteru obligatoryjnego. Sąd postanawia o zabezpieczeniu majątku dłużnika z urzędu albo na wniosek.

Z postępowania układowego można skorzystać, jeśli problemy finansowe firmy nie są na tyle głębokie, by ich umorzenie wymagało podjęcia nadzwyczajnych działań. Je­śli sytuacja dłużnika jest bardzo trudna, lepsze rozwiązanie stanowi postępowanie sanacyjne. Nie rekomendujemy postępowania układowego także dla tych dłużników, którzy chcą dokonać dogłębnych zmian w strukturze firmy oraz przedmiocie jej działania lub posiadają wierzycieli nieobjętych układem – mogą oni dalej prowadzić egzekucje majątku przedsiębiorcy, co doprowadzi do niezamierzonych konsekwencji.

Przedsiębiorcy decydujący się na postępowanie układowe, którzy chcą zadbać o jego powodzenie, powinni skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty z naszej kancelarii, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na przygotowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego.

 

 

Postępowanie w sądzie

Co oznacza przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z głównych rodzajów postępowań w restrukturyzacji. Do zawarcia układu dochodzi po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Odbywa się to w uproszczonym trybie, co oznacza, że sąd rozpatruje wniosek o otwarcie i przeprowadza postępowanie na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas sąd nada dłużnikowi niezależnego nadzorcę sądowego. Jego zadaniem jest monitorowanie poczynań dłużnika, kontrola jego propozycji układowych oraz sporządzenie planu restrukturyzacji.

Przyspieszone postępowanie układowe trwa 3-4 miesiące. Tryb przewiduje krótsze terminy na dopełnienie formalności, takich jak przygotowanie wniosku, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych oraz planu restrukturyzacyjnego. Do zalet przyspieszonej procedury należy także:

 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem;
 • swoboda w kierowaniu przedsiębiorstwem;
 • ochrona firmy przed rozwiązaniem umów kluczowych;
 • możliwość uchylenia zajęcia rachunków bankowych;
 • uniknięcie stygmatyzacji dłużnika.

Otwarcie uproszczonego postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej 75% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom ma charakter bezsporny.

 

Jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, które 01 grudnia 2021 roku weszło do polskiego porządku prawnego, aby stworzyć parasol ochronny nad przedsiębiorcami w trudnej sytuacji finansowej. Instytucja ta miała obowiązywać do 30 listopada 2021 roku, jednak już 1 grudnia 2021 roku weszła w życie na stałe. Obecnie nie ma rozróżnienia na postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) i uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR). Uproszczona restrukturyzacja stanowi modyfikację pierwszego i jest już jednym postępowaniem, w którym dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu nie zwalnia od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie, jednak od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego skierowane do majątku dłużnika. Kontrahentów dłużnika obowiązuje zakaz wypowiadania ważnych dla jego działalności umów, np. najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność, umów kredytowych czy umów leasingu. Zakaz obowiązuje od chwili obwieszczenia o dniu układowym.

Cała ta procedura pozwala na poprawę sytuacji firmy dłużnika w krótkim czasie. Umożliwia dłużnikowi stabilizację sytuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa oraz wynegocjowanie z wierzycielami lepszych warunków spłaty zobowiązań, które w efekcie mogą prowadzić do zmniejszenia zadłużenia.

Postępowanie to w przeważającej części ma charakter pozasądowy i składa się z następujących etapów:

 • zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu,
 • automatyczne otwarcie postępowania bez udziału sądu,
 • przygotowanie propozycji układowych, spisu wierzytelności i wierzytelności spornych,
 • obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
 • głosowanie nad układem, które może się odbyć w trybie samodzielnego zbierania głosów lub na zgromadzeniu wierzycieli,
 • złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Dokonanie obwieszczenia jest niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umorzenie postępowania nastąpiło za zgodą rady wierzycieli

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc