Powództwo opozycyjne

Powództwo opozycyjne nazywane jest także powództwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jest to merytoryczny środek obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Powództwo opozycyjne może być wytoczone w każdym czasie, aż do dokonania egzekucji z majątku. Nie jest natomiast możliwe wytoczenie powództwa przed nadaniem klauzuli wykonalności. Wniesienie powództwa opozycyjnego wszczyna postępowanie rozpoznawcze w trybie procesowym. Bardzo ważne jest, aby w pozwie podać wszystkie zarzuty uzasadniające pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oraz wartość przedmiotu sporu. Warto w takiej sytuacji sięgnąć po pomoc naszych doświadczonych prawników, którzy sporządzą poprawny pozew pod względem formalnym i prawnym.

 


W jakich sytuacjach można wystąpić z powództwem opozycyjnym?

Art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ogranicza możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego do ściśle określonych sytuacji. Oznacza to, że dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, gdy:

  • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,
  • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane,
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy.

Pomagamy Klientom, przeciwko którym niesłusznie skierowano postępowanie komornicze. Występujemy w sądzie jako pełnomocnicy, kontaktujemy się z komornikami i sądami, prowadzimy negocjacje z wierzycielami i sporządzamy pozwy. Zapraszamy do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc