Obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Wszczęcie egzekucji umożliwia klauzula wykonalności, która zapada po przeprowadzonym postępowaniu sądowym lub na wniosek wierzyciela. Sąd tym samym zobowiązuje dłużnika do spłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela. W celu uniknięcia egzekucji lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem, dłużnik może skorzystać z obrony w egzekucji w Łodzi. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony Klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Usługi obejmują:

 • reprezentację w postępowaniu komorniczym,
 • negocjacje z wierzycielem oraz komornikiem, 
 • ochronę i nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym,
 • pomoc prawną w uchyleniu kosztów komorniczych,
 • w przypadku kiedy istnieją podstawy prawne: pomoc w uchyleniu tytułu wykonawczego i umorzeniu egzekucji lub pomoc we wniesieniu pozwu przeciwegzekucyjnego.

 

Młotek sędziowski, w tle adwokat

 

Obrona w egzekucji

Na każdym etapie egzekucji dłużnik może skorzystać z różnych prawnych form obrony przed komornikiem. Nasz zespół oferuje pomoc prawną w zakresie obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, zwanym również postępowaniem komorniczym. Jednym ze środków obrony dłużnika jest powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na powództwo opozycyjne (pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego) oraz powództwo ekscydencyjne (zwolnienie spod egzekucji). Nasi Klienci często nie mają specjalistycznej wiedzy odnośnie czynności, które mogą mieć miejsce w trakcie postępowania egzekucyjnego, dlatego pomoc naszego prawnika jest tutaj nieoceniona. Dzięki niemu będziesz również wiedzieć, kiedy i jak prawidłowo złożyć skargę na komornika, na przewlekłość postępowania komorniczego czy skargę na opis i oszacowanie nieruchomości.

 

Negocjacje egzekucyjne

Na negocjacje nigdy nie jest za późno. Są one kluczowe w sytuacjach radzenia sobie z długami. Unikanie kontaktu z komornikiem bardzo często prowadzi do zaostrzenia środków egzekucji oraz większej niechęci do negocjacji z dłużnikiem. Odpowiednio wcześnie prowadzone negocjacje mają często pozytywny skutek dla dłużnika, dlatego tak ważna jest profesjonalna reprezentacja jego interesów. Znajomość prawa bankowego oraz sprawne techniki negocjacyjne to podstawa powodzenia rozmów. Nasi doświadczeni prawnicy prowadzą negocjacje egzekucyjne w Łodzi. Każdorazowo przed rozpoczęciem rozmów szczegółowo analizują sytuację dłużnika oraz wykonują audyt. Na jego podstawie dobierają strategie negocjacyjne i przygotowują działania naprawcze. Negocjacje prowadzone przez naszą kancelarię to gwarancja skuteczności.

 

Zawieszenie egzekucji komorniczej

Zawieszenie egzekucji komorniczej polega na wstrzymaniu czynności wykonywanych przez komornika. Postępowanie egzekucyjne może ulec zawieszeniu w całości lub w części. Najczęściej dochodzi do niego w sytuacji, gdy pojawia się tymczasowa przeszkoda, która uniemożliwia prowadzenie dalszej egzekucji. Zawieszenie egzekucji komorniczej nie zwalnia dłużnika z obowiązku zaspokojenia roszczeń wierzycieli, tylko odkłada w czasie czynności egzekucyjne. Kontynuowanie postępowania i przystąpienie organu do czynności egzekucyjnych możliwe jest po ustaniu tej przeszkody. Zatem postępowanie nie może być utrzymywane w zawieszeniu bez końca, tylko do czasu ustąpienia przyczyny jego zawieszenia. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w wyniku utraty pracy dłużnika i braku zarobków, a także w przypadku śmierci dłużnika lub wierzyciela. Zawieszenie egzekucji komorniczej może nastąpić:

 • na wniosek dłużnika,
 • na wniosek wierzyciela,
 • z urzędu,
 • z mocy prawa.

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone, np. gdy dłużnik osiągnął ugodę z wierzycielem, zagwarantował mu spłatę zadłużenia i otrzymał od niego odpowiednie zabezpieczenie, w sytuacji, gdy dłużnik utracił zdolność do czynności prawnych  oraz w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. Zawieszenie egzekucji komorniczej wstrzymuje czynności wykonywane przez komornika, a na czas zawieszenia postępowania, zajęte składniki majątku dłużnika nie mogą zostać przekazane wierzycielowi. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie uchyla czynności egzekucyjnych. Dokonane zajęcia pozostają nadal w mocy i cały czas są skuteczne. Dla wielu dłużników szansą na skuteczne oddłużenie komornicze staje się upadłość konsumencka. Jej ogłoszenie może dawać podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

 

Umorzenie egzekucji

Umorzenie egzekucji to nic innego, jak zaniechanie czynności podejmowanych przez komornika bez zaspokojenia wierzyciela z uwagi na przeszkody o charakterze trwałym. Umorzenie egzekucji kończy działania komornika i może dotyczyć całego postępowania egzekucyjnego lub jego części. Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść na skutek wniosku wierzyciela, z urzędu lub z mocy prawa. Dochodzi do niego często, gdy nie ma możliwości odzyskania części lub całości długu. Wówczas nie dochodzi do spłaty zobowiązania.

Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera opłatę komorniczą. Mimo że w praktyce nie może ona ulec przedawnieniu, to jednak istnieje szansa na umorzenie kosztów komorniczych. O zniesienie kosztów może wnioskować zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie antywindykacji i oferuje kompleksowe wsparcie dłużników, którzy starają się o umorzenie egzekucji w Łodzi oraz zniesienie kosztów komorniczych. Jeżeli chcesz wyjść z długów i odzyskać płynność finansową – skontaktuj się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 

Kiedy można wszcząć powództwo opozycyjne?

Art. 840. Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza pozbawienia wierzyciela tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
 • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;
 • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Czytaj więcej: Powództwo opozycyjne

 

Kiedy zdecydować się na pomoc w prawną w toku egzekucji komorniczej?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną działalności czy nie, egzekucja komornicza może być bardzo uciążliwym i przykrym doświadczeniem. Pamiętaj jednak, że nie jesteś zdany na łaskę i niełaskę komornika – skorzystaj z naszych usług i zadbaj o swoje interesy. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości przepisów prawa jesteśmy w stanie ochronić Cię przed nieprawidłowymi, nielegalnymi i naruszającymi Twoje prawa działaniem komornika, takimi jak zaniechanie czynności, przewlekłość postępowania komorniczego lub nieprawidłowe oszacowanie nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji komorniczej.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej?

Egzekucje komornicze są regulowane przez wiele przepisów. Z jednej strony mają one zapewnić, że egzekucja będzie prowadzona w należyty sposób, z drugiej jednak są tyle skomplikowane, że bez odpowiedniej wiedzy prawniczej łatwo się w nich pogubić. Obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym ma na celu zapobieganie sytuacjom, kiedy dłużnik ze względu na swoją niewiedzę lub nieświadomość przysługujących mu praw jest traktowany przez prowadzącego egzekucję komornika w nieodpowiedni sposób.

Decydując się na wsparcie prawnicze w toku prowadzonej egzekucji komorniczej zyskujesz:

 • profesjonalną analizę Twojej sytuacji finansowej oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania problemów z komornikiem,
 • pewność, że twój majątek został zabezpieczony przed bezprawną, nieuczciwą egzekucją komorniczą,
 • większe szanse w negocjacjach, które mogą skutkować zawieszeniem lub całkowitym umorzeniem egzekucji komorniczej,
 • merytoryczne wsparcie na każdym etapie postepowania egzekucyjnego.

Wszystko to przekłada się na mniejsze straty finansowe w wyniku toczącego się postępowania, mniej dotkliwego stresu i dużą oszczędność czasu.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc