Obrona w egzekucji

Wszczęcie egzekucji umożliwia klauzula wykonalności, która zapada po przeprowadzonym postępowaniu sądowym lub na wniosek wierzyciela. Sąd tym samym zobowiązuje dłużnika do spłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela. W celu uniknięcia egzekucji lub uzyskania pomocy prawnej nad jej przebiegiem, dłużnik może skorzystać z obrony w egzekucji w Łodzi. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony Klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Usługi obejmują:

 • reprezentację w postępowaniu komorniczym,
 • negocjacje z wierzycielem oraz komornikiem, 
 • ochronę i nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym,
 • pomoc prawną w uchyleniu kosztów komorniczych,
 • w przypadku kiedy istnieją podstawy prawne: pomoc w uchyleniu tytułu wykonawczego i umorzeniu egzekucji lub pomoc we wniesieniu pozwu przeciwegzekucyjnego.

 

Młotek sędziowski, w tle adwokat

 


Negocjacje egzekucyjne

Na negocjacje nigdy nie jest za późno. Są one kluczowe w sytuacjach radzenia sobie z długami. Unikanie kontaktu z komornikiem bardzo często prowadzi do zaostrzenia środków egzekucji oraz większej niechęci do negocjacji z dłużnikiem. Odpowiednio wcześnie prowadzone negocjacje mają często pozytywny skutek dla dłużnika, dlatego tak ważna jest profesjonalna reprezentacja jego interesów. Znajomość prawa bankowego oraz sprawne techniki negocjacyjne to podstawa powodzenia rozmów. Nasi doświadczeni prawnicy prowadzą negocjacje egzekucyjne w Łodzi. Każdorazowo przed rozpoczęciem rozmów szczegółowo analizują sytuację dłużnika oraz wykonują audyt. Na jego podstawie dobierają strategie negocjacyjne i przygotowują działania naprawcze. Negocjacje prowadzone przez naszą kancelarię to gwarancja skuteczności.

 


Zawieszenie egzekucji komorniczej

Zawieszenie egzekucji komorniczej polega na wstrzymaniu czynności wykonywanych przez komornika. Postępowanie egzekucyjne może ulec zawieszeniu w całości lub w części. Najczęściej dochodzi do niego w sytuacji, gdy pojawia się tymczasowa przeszkoda, która uniemożliwia prowadzenie dalszej egzekucji. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w wyniku utraty pracy dłużnika i braku zarobków, a także w przypadku śmierci dłużnika lub wierzyciela. Zawieszenie egzekucji komorniczej może nastąpić:

 • na wniosek dłużnika,
 • na wniosek wierzyciela,
 • z urzędu,
 • z mocy prawa.

Umorzenie egzekucji

Umorzenie egzekucji to nic innego, jak zaniechanie czynności podejmowanych przez komornika bez zaspokojenia wierzyciela z uwagi na przeszkody o charakterze trwałym. Umorzenie egzekucji kończy działania komornika i może dotyczyć całego postępowania egzekucyjnego lub jego części. Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść na skutek wniosku wierzyciela, z urzędu lub z mocy prawa. Dochodzi do niego często, gdy nie ma możliwości odzyskania części lub całości długu. Wówczas nie dochodzi do spłaty zobowiązania.

Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera opłatę komorniczą. Mimo że w praktyce nie może ona ulec przedawnieniu, to jednak istnieje szansa na umorzenie kosztów komorniczych. O zniesienie kosztów może wnioskować zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie antywindykacji i oferuje kompleksowe wsparcie dłużników, którzy starają się o umorzenie egzekucji w Łodzi oraz zniesienie kosztów komorniczych. Jeżeli chcesz wyjść z długów i odzyskać płynność finansową – skontaktuj się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 


Kiedy można wszcząć powództwo opozycyjne?

Art. 840. Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza pozbawienia wierzyciela tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
 • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;
 • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

 


Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc