Sądy upadłościowe są stale przepełnione, a liczba nowych spraw upadłościowych nieustannie wzrasta. To między innymi z tego powodu rozpoznawanie spraw upadłościowych zostało przyspieszone, a postępowania przeprowadzane są dużo sprawniej. Wynika to z rozszerzenia roli syndyka czy referendarza sądowego.

 

Przed nowelizacją prawa upadłościowego upadłość przedsiębiorcy jednoosobowego nie różniła się wiele od upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dziś upadłość przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została ułatwiona.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z nowelizacji prawa upadłościowego

Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca ogłaszający upadłość, który ma na utrzymaniu rodzinę, do masy upadłości nie wlicza m.in. części dochodu, która odpowiada iloczynowi liczby osób będących na utrzymaniu. O tym, jaka część dochodu przedsiębiorcy nie będzie wchodzić do masy upadłości, decyduje również sąd sprawujący nadzór nad postępowaniem. Ma to zapewnić upadłemu przedsiębiorcy i jego rodzinie minimum egzystencji.

Przedsiębiorca upadły ze sprzedaży zamieszkałej przez niego nieruchomości dostanie od syndyka kwotę odpowiadającą wysokości przeciętnego czynszu najmu nieruchomości zbliżonej standardem do poprzedniej. Kwota ta liczona jest za okres od 12 do 24 miesięcy i nie wchodzi do masy upadłości. Kolejna zmiana w prawie upadłościowym dotyczy rozdzielności majątkowej. A mianowicie małżonek upadłego przedsiębiorcy może żądać ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

zmiany w prawie

 

Po obwieszczeniu postanowienia o zakończeniu postępowania w terminie 30 dni upadły przedsiębiorca może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań, które nie zostały jeszcze zaspokojone. W sytuacji, gdy sąd ustali, że przedsiębiorca przyczynił się do niewypłacalności, wówczas plan spłaty będzie ustalany w przedziale od 36 do 84 miesięcy.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc