Twoja firma ma poważne problemy z wypłacalnością, a kasie firmowej zaczyna brakować środków na pokrycie bieżących zobowiązań? Firma przestaje być wypłacalna, jeżeli nie stać jej na pensje dla pracowników czy płacenie kontrahentom za dostawę towarów i wykonanie usług. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa pozwala na nowy start bez długów. Za sprawą tej procedury wielu przedsiębiorców może wydostać się ze spirali zadłużenia. Najważniejszą zasadą postępowania upadłościowego jest jak największe zaspokojenie wierzycieli oraz umożliwienie dłużnikowi oddłużenia się.

Upadłość mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność. Przy czym przedsiębiorca powinien mieć możliwość oddłużenia. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje upadłości przedsiębiorstw, tj. upadłość likwidacyjną i układową. Przed ogłoszeniem upadłości firmy, warto jednak dowiedzieć się, na czym dokładnie polegają te dwa tryby upadłości gospodarczej.

 

Czym jest upadłość likwidacyjna i na czym polega?

Upadłość likwidacyjna to forma postępowania upadłościowego ukierunkowana na sprzedaż majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży majątku, zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli. Cały proces sprzedaży składa się z szeregu czynności. Pierwszą z nich jest zajęcie majątku przez komornika, a potem zabezpieczenie go i poddanie do zarządu wyznaczonemu syndykowi masy upadłościowej. W tym właśnie momencie dłużnik traci możliwość decydowania o majątku firmy i nie ma na nią wpływu. Oznacza to, że jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania majątkiem.

spotkanie z prawnikiem

 

W trybie likwidacyjnym powołanie syndyka jest konieczne. To właśnie on zarządza majątkiem przedsiębiorstwa, a następnie doprowadza do końca cały proces jego likwidacji. Syndyk sprzedaje ruchomości i nieruchomości należące do firmy, a z uzyskanych w ten sposób środków pokrywana jest ta część zobowiązań wobec wierzycieli, która nie została umorzona przez sąd.

 

Charakterystyka upadłości układowej

W trybie postępowania układowego dochodzi do zawarcia układu z wierzycielami. Aby można było je przeprowadzić, przedsiębiorca ma obowiązek wykazania, że wszyscy jego wierzyciele, dzięki temu postępowaniu zostaną zaspokojeni w dużo większym stopniu, niż w przypadku postępowania likwidacyjnego. Tryb upadłości układowej jest skierowany do przedsiębiorców i ich wierzycieli, którzy są zainteresowani tym, aby firma w dalszym ciągu mogła działać. Oznacza to, że dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na toczące się postępowanie.

Po orzeczeniu przez sąd upadłości przedsiębiorstwa z możliwością zawarcia układu z wierzycielami przedsiębiorca powinien przedstawić sposoby restrukturyzacji zobowiązań, a także je uzasadnić. Warto także dodać, że w trybie upadłości układowej masą upadłości zarządza przedsiębiorca, jednak robi to pod nadzorem sądowym.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc