Negatywne skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa zmusiły wielu przedsiębiorców do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Aby ułatwić właścicielom firm wyjście z trudnych sytuacji finansowych wprowadzono nowe instrumenty prawne, które są pomocne w odzyskiwaniu stabilnej pozycji na rynku. Poniżej omawiamy najkorzystniejsze z dostępnych rozwiązań legislacyjnych. 

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością mogą skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego bez konieczności udowadniania, że ich problemy finansowe wynikają z powodu pandemii COVID-19. Celem procedury jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i zawarcie układu z wierzycielami. Restrukturyzacja firmy umożliwia wprowadzenie zmian w organizacji i strukturze przedsiębiorstwa, które poprawią jego sytuację ekonomiczną oraz umożliwią spłatę zobowiązań na nowych warunkach uzgodnionych z kredytodawcą. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przypomina postępowanie o zatwierdzenie układu, jednak odróżnia się tym, że przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucją sądową za­rów­no wie­rzy­tel­no­ści nie­za­bez­pie­czo­nych, jak i za­bez­pie­czo­nych rze­czo­wo. Ponadto ten rodzaj postępowania jest krótszy od innych trybów – wnio­sek do są­du o za­twier­dze­nie za­war­te­go ukła­du mu­si być zło­żo­ny w ciągu 4 mie­się­cy od dnia ob­wiesz­cze­nia o otwar­ciu uproszczonej restrukturyzacji w MSiG.

 

Nowe finansowanie uproszczonej restrukturyzacji

Po otwarciu uproszczonej restrukturyzacji dłużnik może otrzymać nowe finansowanie na pokrycie kosztów wykonania układu lub postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego rozpoczęciu. Ustawodawca wskazuje, że wymagana jest do tego zgoda nadzorcy układu, który decyduje również o tym, czy nowe finansowanie może zostać zabezpieczone na majątku kredytobiorcy. Według nowych przepisów przedsiębiorcy, który stracili więcej niż połowę kapitału, mogą skorzystać z pomocy publicznej, czyli pożyczki na okres 6 miesięcy, która zostanie przeznaczona na ratowanie działalności, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne lub restrukturyzację.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc