Utrzymanie płynności finansowej, szczególnie w czasach ciągle zmieniających się obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, jest dla wielu firm niezwykle trudne. Bardzo często dłużnicy będący w dużych kłopotach finansowych zbyt późno zgłaszają się po pomoc do kancelarii prawych. Tymczasem szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości. Tylko odpowiednio wdrożone działania prawne mogą sprawić, że firma przetrwa i odzyska płynność finansową. Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla dłużników niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością.

 

Kiedy i dlaczego warto zdecydować się na restrukturyzację?

Nad restrukturyzacją firmy warto zastanowić się w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły. Ogłoszenie upadłości i likwidacja biznesu powinny być ostatecznością. Podjęcie w odpowiednim momencie działań naprawczych pozwoli przywrócić zdolność do spłacania zobowiązań i odzyskać stabilną pozycję na rynku. Im wcześniej przedsiębiorca zgłosi się po wsparcie prawne, tym większe ma szanse na negocjacje z wierzycielami, porozumienie i szybkie przeprowadzenie restrukturyzacji.

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Wiąże się ona z analizą stanu finansowego przedsiębiorstwa, znalezieniem przyczyn kryzysu oraz ich eliminacją. Zawarcie układu z wierzycielami pozwala wynegocjować np. zmniejszenie rat pożyczki, umorzenie odsetek czy wydłużenie terminu spłaty długu. Restrukturyzacja skutkuje także wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego. Dzięki niej przedsiębiorca może wprowadzić zmiany w zakresie działania i organizacji firmy oraz zyskuje czas na znalezienie dodatkowych źródeł finansowania.

 

Charakterystyka postępowania restrukturyzacyjnego i jego przebieg

Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Wszelkie czynności sądowe w postępowaniu wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. Przedsiębiorcy mogą optymalnie dobrać sobie tryb restrukturyzacji do typu prowadzonej działalności. Do wyboru mają:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli najprostszy z dostępnych trybów, w którym restrukturyzacja jest przeprowadzana przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego,
  • przyspieszone postępowanie układowe, w którym doradcę restrukturyzacyjnego powołuje sąd. Egzekucja wierzytelności objętych układem zostaje zawieszona,
  • postępowanie układowe, które wiąże się z koniecznością sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzycieli, dzięki czemu firma przeprowadzająca restrukturyzację może zawrzeć układ z wierzycielami,
  • postępowanie sanacyjne, które pozwala uchronić firmę przed egzekucją komorniczą.

Co więcej, w związku z pandemią COVID-19 wprowadzony został uproszczony tryb postępowania restrukturyzacyjnego, który w swoich założeniach jest najbardziej zbliżony do postępowania o zatwierdzenie układu.

Pierwszym krokiem w postępowaniu jest zawsze dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa, dobór właściwego postępowania, a także opracowanie planu restrukturyzacyjnego. Kolejny krok to przygotowanie wykazu majątku, wierzycieli, wierzytelności i wierzytelności spornych oraz złożenie do sądu wniosku o restrukturyzację. Sąd rozpoznaje wniosek i otwiera postępowanie. Trwa to zazwyczaj do tygodnia (w przyspieszonym postępowaniu układowym) lub do sześciu tygodni (w postępowaniu układowym lub sanacyjnym). Na zgromadzeniu wierzycieli odbywa się głosowanie nad układem oraz następuje przyjęcie bądź odmowa przyjęcia układu przez wierzycieli.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc