Przedsiębiorcy, którzy popadli w kłopoty finansowe, mogą skorzystać z różnych rozwiązań, aby zapobiec upadłości. Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z najpopularniejszych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, które charakteryzuje się uproszczonym trybem. Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i poprawa sytuacji finansowej. Można to osiągnąć na wiele sposobów, np. poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Zadaniem restrukturyzacji jest zwiększenie efektywności, optymalizacja wykorzystania zasobów firmy i poprawa pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

 

Charakterystyka przyspieszonego postępowania układowego

Postępowanie układowe przyspieszone jest znacznie prostsze od postępowania układowego i sanacyjnego. Pozwala dłużnikowi zawiązać porozumienie z wierzycielami po przygotowaniu i akceptacji spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może ono zostać wszczęte wobec dłużnika niewypłacalnego lub któremu grozi niewypłacalność, ale tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych upoważniających do głosowania nad układem nie jest większa niż 15 procent.

Sąd rozpatruje wniosek o otwarcie i przeprowadzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym jedynie w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku. Jeżeli złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas sąd nada dłużnikowi niezależnego nadzorcę sądowego. Jego zadaniem jest monitorowanie poczynań dłużnika, kontrola jego propozycji układowych oraz sporządzenie planu restrukturyzacji.

Co ważne, dłużnik nie może samodzielnie wybrać nadzorcy układu i zbierać głosów od wierzycieli, chyba że zaproponowany przez niego doradca restrukturyzacyjny uzyskał poparcie wierzycieli posiadających łącznie więcej niż 30% ogólnej sumy wierzytelności.  Z przyspieszonego postępowania układowego powinni skorzystać dłużnicy, którym zależy na natychmiastowej ochronie przed egzekucjami ze strony wierzycieli. Otwarcie uproszczonego postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej 75 procent sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom, ma charakter bezsporny. Otwarcie tego postępowania skutkuje bowiem zawieszeniem procesów egzekucyjnych.

Przyspieszone postępowanie układowe to rodzaj procedury restrukturyzacyjnej, która nie pozbawia dłużnika możliwości zarządzania swoim majątkiem. Osoba zadłużona potrzebuje jednak zgody nadzorcy sądowego w przypadku chęci wykonania czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego sprawia, że mienie dłużnika staje się masą układową. Zadłużony zobowiązany jest do udostępnienia sędziemu komisarzowi, a także nadzorcy sądowemu informacji dotyczących jego firmy i majątku. Nadzorca zapoznaje się z sytuacją przedsiębiorstwa i sporządza spis wierzytelności na podstawie dokumentów księgowych dłużnika.

Jakie są zalety przyspieszonego postępowania układowego?

Z pewnością jest to krótki czas trwania postępowania przynoszący korzyści zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom, którzy szybciej mogą zatwierdzić układ i skuteczniej dochodzić swoich należności. Wszystkie postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem oraz ujętych w spisie wierzytelności zostają zawieszone. Oprócz tego istnieje zakaz wszczynania nowych egzekucji dotyczących wierzytelności objętych układem, a także zakaz dalszego prowadzenia postępowań zabezpieczających polegających na zajęciu rachunku bankowego, wierzytelności lub ruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zadbać o powodzenie przyspieszonego postępowania układowego, powinni postarać się o pomoc doświadczonego specjalisty z kancelarii radcowskiej, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na przygotowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc