Postępowanie sanacyjne to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, które gwarantuje pełną ochronę majątku przed egzekucją. Chroni przedsiębiorcę przed upadłością, która prowadzi w większości przypadków do likwidacji firmy. Z kolei postępowanie sanacyjne pozwala nadal funkcjonować przedsiębiorcy na rynku.

Działania sanacyjne to między innymi reorganizacja firmy, redukcja zatrudnienia, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności czy znalezienie dodatkowych źródeł finansowania. Ważne tutaj jest opracowanie dobrego planu obsługi restrukturyzacyjnej, który jest podstawą każdego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Cała procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego do sądu restrukturyzacyjnego. Wniosek ten musi spełniać wszystkie warunki pisma procesowego. Może go złożyć nie tylko dłużnik lub jego pełnomocnik, ale również kurator i wierzyciel osobisty. W następnej kolejności sąd rozpatruje wniosek i wydaje postanowienie. Może on zdecydować o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego lub oddalić wniosek.

Uprawomocnienie się postanowienia oznacza rozpoczęcie właściwego postępowania sanacyjnego, w którym wdraża się działania sanacyjne, sporządza spis wierzytelności i zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. W wyniku rozpoznania układu sąd może wydać postanowienie o jego zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu.

Negocjacje prowadzone przez kancelarię restrukturyzacyjną w ramach postępowania sanacyjnego mogą skutkować umorzeniem części długów, odroczeniem spłaty kredytu lub opracowaniem nowego planu spłaty, zmianę zabezpieczeń wierzytelności lub przekształcenie wierzytelności na udziały czy akcje. Warto zapamiętać, że restrukturyzacja ma pierwszeństwo przed upadłością, dlatego sąd zawsze będzie dążył do tego, aby dłużnik zawarł układ z wierzycielem.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc