Restrukturyzacja to obok upadłości jedna z alternatyw na rozwiązanie problemów zadłużeniowych firm. Z restrukturyzacji korzysta większość przedsiębiorców zmagających się z częściową lub całkowitą utratą płynności finansowej. Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

 

O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Mowa tutaj o wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Sąd może odmówić otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Co więcej, sąd odmawia również otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne to dobra alternatywa dla ogłoszenia upadłości. Nad restrukturyzacją firmy warto się zastanowić w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły. Aby przedsiębiorca mógł stać się wypłacalny, konieczna jest dogłębna analiza jego sytuacji finansowej i wdrożenie odpowiednich środków restrukturyzacyjnych. Wiąże się z tym sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Dobrze opracowany plan to podstawa każdego postępowania, które ma na celu wyciągnięcie dłużnika z kłopotów.

 

Jakie wymogi formalne musi spełnić dłużnik we wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

 

puste miejsca przy biurkach po zwolnionych pracownikach

Na podstawie art. 9 ust. 2 prawo restrukturyzacyjne od 1 grudnia 2021 roku wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego musi zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny, którego obligatoryjnym elementem stało się sprawozdanie finansowe. Jeżeli dłużnik nie załączy sprawozdania finansowego, wówczas musi podać przyczyny jego niezałączenia. Inaczej jego brak będzie traktowany jako brak formalny wniosku.

Do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego należy dołączyć także wstępny plan działań naprawczych, które dłużnik zamierza wdrożyć w swojej firmie. Dokument ten zawiera m.in. opis i adres przedsiębiorstwa, przyczyny trudnej sytuacji finansowej i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych wraz z harmonogramem ich wdrażania. Gdy cała dokumentacja jest skompletowana i opracowana, należy złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. To właśnie on rozpoznaje wniosek i otwiera postępowanie. Rozpoznanie wniosku trwa zazwyczaj do tygodnia (w przyspieszonym postępowaniu układowym) lub do 6 tygodni (w postępowaniu układowym bądź sanacyjnym).

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc