Ogłoszenie upadłości firmy może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Najczęściej prowadzi do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ponieważ daje mu szansę na nowy start bez długów lub stwarza możliwość spłaty zobowiązań na nowych zasadach. Jednocześnie bankructwo wywołuje negatywne emocje i często pociąga za sobą wysokie koszty. Zanim otworzysz postępowanie, dowiedz się, jakie rezultaty postępowania czekają na upadłego. 

 

Pozytywne efekty ogłoszenia upadłości firmy

Niewypłacalni przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość firmy w dwóch trybach. Pierwszym z nich jest likwidacja firmy i wyprzedanie jej majątku przez syndyka w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań upadłego. Drugą opcję stanowi ogłoszenie upadłości układowej, w ramach której przedsiębiorca zawiera porozumienie z wierzycielami i zobowiązuje się do spłaty zrestrukturyzowanego długu. Ta metoda oddłużania jest dostępna jedynie wtedy, gdy istnieją przesłanki, przemawiające za tym, że przedsiębiorca ma realne szanse na wykonanie postanowień układu naprawczego.

Najważniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez Sąd jest zawieszenie toczących się już postępowań egzekucyjnych. Co więcej, po uprawomocnieniu się orzeczenia wszczęte procedury komornicze zostają umorzone. Zaletą ogłoszenia upadłości jest także wykreślenie wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz zatrzymanie naliczania odsetek (z wyjątkiem wierzycieli z zabezpieczeniem rzeczowym). W przypadku upadłości układowej po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o wykonaniu układu, przedsiębiorca odzyskuje prawo do zarządzania majątkiem. Dzięki temu może wrócić do świadczenia usług na rzecz klientów, a tym samym zarabiać na życie oraz systematyczną spłatę zredukowanego długu.

Pamiętaj, że im szybciej pozbędziesz się ciążących Ci zobowiązań, tym lepiej. Postępowanie upadłościowe uwolni Cię od długów i ogromnego stresu, zatem pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Umożliwi Ci to spokojne rozpoczęcie życia zawodowego na nowo.

 

Czy ogłoszenie upadłości firmy miewa negatywne skutki?

Ogłoszenie upadłości firmy ma też kilka negatywnych skutków. Podczas trwania postępowania przedsiębiorca ma prawo kontynuować prowadzenie działalności oraz powinien odprowadzać podatki i składki ZUS. Niestety, swoboda zarządzania firmą zostaje dłużnikowi mocno ograniczona z powodu konieczności zabezpieczenia jego majątku. Ma to na celu ochronę ewentualnych możliwości zaspokojenia wierzycieli.  

Jeśli ogłosisz upadłość gospodarczą na drodze likwidacji przedsiębiorstwa, Twoi pracownicy utracą pracę, a wszelkie umowy zlecenia lub komisu oraz umowy agencyjne, których byłeś stroną, wygasną. Wskutek tego kontrahenci nie otrzymają należności, jakie jesteś im winien za określone usługi. Straty finansowe poniosą również udziałowcy, którzy zainwestowali w Twoją firmę. Ponadto sam będziesz musiał na nowo odnaleźć się na rynku pracy, czyli znaleźć nowy zawód lub zbudować od zera kolejny własny biznes. 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc