Upadłość konsumencka to postępowanie dla dłużników niewypłacalnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i mają zaległości w spłacie zobowiązań przekraczające 3 miesiące. Ponadto kryzys finansowy nie może być wynikiem ich umyślnych działań. Celem procedury jest zaspokojenie wierzycieli z majątku kredytobiorcy lub umorzenie części bądź całości długu. Na czym polega proces i jakie korzyści przynosi dłużnikowi?

 

Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe jest wszczynane wyłącznie na wniosek konsumenta i trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. W dokumencie należy opisać wydarzenia, które doprowadziły daną osobę do stanu niewypłacalności oraz załączyć dowody na zaistnienie przedstawionych okoliczności (np. zaświadczenie o chorobie, pisma potwierdzające inne zdarzenia losowe, odpis umowy kredytu). Sąd po zbadaniu i zatwierdzeniu wniosku wyznacza syndyka, który ustala majątek dłużnika, szacuje wartość masy upadłościowej i przystępuje do sprzedaży zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. Pozyskane w ten sposób środki pieniężne zostają przeznaczone na uregulowanie długów. Jeśli z majątku dłużnika nie da się pokryć wszystkich wierzytelności, sąd ustala plan spłaty, który uwzględnia możliwości zarobkowe i potrzeby konsumenta. 

Warto zaznaczyć, że upadły konsument nie musi posiadać majątku. W takich sytuacjach koszty upadłości tymczasowo (lub na stałe) ponosi Skarb Państwa. Postępowanie trwa wówczas krótko – od 4 do 8 miesięcy. 

 

Co zyskuje dłużnik na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej sprawia, że część lub całość długów konsumenta zostaje umorzona. Dotyczy to zobowiązań, których dana osoba nie jest i nie będzie w stanie uregulować oraz powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Co więcej, po uprawomocnieniu postanowienia sądu zostają umorzone zajęcia komornicze i postępowania egzekucyjne. Są zastępowane przez postępowanie likwidacyjne, jednak w tej procedurze dłużnik przy współpracy z doświadczonymi specjalistami ma szansę na wyłączenie niektórych części majątku z masy upadłościowej i zachowanie tych dóbr, które w przypadku egzekucji przejąłby komornik. Ogłoszenie upadłości to szansa na nowy start i spokojne życie bez długów.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc