Walka związana z długami może być bardzo wyczerpująca, dlatego ważne jest, aby wybrać najlepszy sposób na zmniejszenie zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wyjść z pętli zadłużenia i odzyskać płynność finansową. Jest to postępowanie sądowe skierowane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Procedura ta skutkuje częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Nie obejmuje długów z postępowania karnego, alimentów, renty czy obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci.

 

Upadłość konsumencka jest procesem sądowym, w którym orzeka się niewypłacalność osoby fizycznej wobec wierzycieli. Głównym celem upadłości jest oddłużenie, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika czy umorzeniu części lub całości długów. W postępowaniu upadłościowym nie zawsze dochodzi do całkowitego umorzenia długów. Jest to możliwe w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Upadłość konsumencka może być ogłoszona tylko przez osoby fizyczne, które mają zdolność prawną. Nie mogą jej jednak ogłosić osoby prawne, czyli przedsiębiorstwa, spółki z o.o. i inne podmioty mające osobowość prawną. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby niewypłacalne, których miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala rozwiązać problemy finansowe osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub są gotowe ją zamknąć. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają wystarczających środków pieniężnych, a także dla osób, które nie mają finansów na uregulowanie swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także dłużnicy, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności w sposób umyślny czy wskutek nieodpowiedzialnych zachowań.

znak zapytania

 

Co powinno znaleźć się we wniosku o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może być przygotowany na formularzu. Można go również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli chcemy wysłać go w wersji pisemnej. Najlepiej jednak zlecić jego sporządzenie doświadczonej kancelarii prawnej, która nie tylko prawidłowo przygotuje taki wniosek, ale również udzieli wstępnego doradztwa, przedstawi możliwe warianty postępowania oraz będzie reprezentować Cię przed sądem, oraz syndykiem.

We wniosku o upadłość konsumencką powinny się znaleźć podstawowe dane wierzyciela, tj. jego nazwa, siedziba, wysokość wierzytelności oraz termin wymagalności roszczenia. Dotyczy to również wierzytelności spornych. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać swoją niewypłacalność i podkreślić, że stan ten jest trwały. Doświadczony radca prawny opisze dokładnie Twoją sytuację finansową, wysokość dochodów, koszty utrzymania oraz wysokość zadłużeń. Wskaże także okoliczności, które doprowadziły Cię do stanu niewypłacalności. Prawidłowo sporządzony wniosek o upadłość konsumencką składany jest w dwóch egzemplarzach do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc