Przedsiębiorcy bardzo często napotykają na swojej drodze liczne przeszkody i problemy, które utrudniają im prowadzenie działalności. Są to szczególnie małe i średnie firmy, które stanowią ważne ogniwo dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy wspomnianych firm spotykają się głównie z wysokimi wydatkami dotyczącymi prowadzenia działalności, dużymi kosztami zatrudnienia pracowników, problemami z terminowymi płatnościami Klientów czy niespójnymi i niezrozumiałymi przepisami prawa podatkowego. Te wszystkie przeszkody nie tylko utrudniają rozwój firmy i zmniejszają rentowność działalności, ale powodują przede wszystkim narastanie zadłużenia, które w końcu może doprowadzić do kryzysu finansowego, a w konsekwencji do upadku firmy. Zdarza się to najczęściej, gdy przedsiębiorca jest obciążony dodatkowo kredytem i nie ma środków na jego spłatę.

Przyczyn utraty płynności finansowej w małych i średnich firmach jest sporo, jednak istnieją sposoby na wyjście z takich kryzysowych sytuacji. Pomocne są tutaj narzędzia do walki z długami pozwalające lepiej zarządzać kosztami firmowymi. Niezwykle ważne jest, aby dążyć do jak największej kontroli nad kosztami, ich optymalizacji oraz restrukturyzacji. Optymalizacja kosztów zarówno w małym, jak i w dużym przedsiębiorstwie powinna być jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzenie audytu zadłużenia pozwoli sprawdzić, czy struktura obecnego finansowania jest najlepsza oraz, czy jest dostosowana do celów firmy.

Czym jest taki audyt zadłużenia i na czym polega?

Audyt zadłużenia przedsiębiorstwa to kompleksowe sprawdzenie, czy dług bankowy firmy jest bezpieczny i optymalny pod względem struktury, instrumentów finansowych i kosztów finansowania. Jest to także analiza istniejącej dokumentacji kredytowej, czyli klauzul czy wymogów i obowiązków kredytobiorcy. Ma ona na celu wykazać, czy zapisy w umowie nie są rażąco krzywdzące dla kredytobiorcy.

Audyt zadłużenia pozwala określić, czy obecna struktura długu jest bezpieczna dla firmy oraz jakie ryzyko niesie ze sobą obecna sytuacja. Składa się on z szeregu czynności i testów, a jego wynikiem jest rekomendacja, w której jest wskazane ryzyko, środki zaradcze wobec ryzyka oraz możliwości optymalizacji i zmniejszenia zadłużenia.

Audyt ten bada zdolność obsługi długu w przyszłości oraz wrażliwość na ewentualny wzrost stawek referencyjnych WIBOR i LIBOR, czy zmianę kursów walutowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zabezpieczył się przed wahaniami stóp procentowych i kursów, audyt ten bada skuteczność takiego zabezpieczenia.

Kancelarie antywindykacyjne przeprowadzają audyty zadłużeń dla firm i badają ich odporność na nieprzewidziane zdarzenia na rynku finansowym. Są one punktem wyjścia do optymalizacji i uaktualnienia struktury długu oraz pozwalają określić pole do ewentualnej optymalizacji cenowej kosztów finansowania. Zlecanie audytów zadłużenia w przedsiębiorstwach jest częstą praktyką, która pozwala świadomie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, szczególnie w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc