Zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek oraz brak regularności w spłacie zobowiązań finansowych jest bardzo łatwą drogą do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Najgorsze, co może zrobić dłużnik to ignorowanie wezwań do zapłaty oraz prób kontaktu z nim. Długi niestety nie znikną, a pisemne wezwania do zapłaty nadal będą przychodzić. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad zawarciem porozumienia z wierzycielem. Próba negocjacji z wierzycielem, a następnie zawarcie ugody może uratować dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym.

 

Negocjacje z wierzycielem to szybki sposób na oddłużenie. Ich celem może być renegocjacja umów kredytowych, wydłużenie okresu kredytowania, zmniejszenie wysokości rat, jak również zawarcie ugody w przypadku, gdy bank wypowiedział umowę lub została już wszczęta egzekucja. Skuteczna negocjacja zadłużeń pozwala na wypracowanie dogodnych dla wierzyciela i dłużnika warunków spłaty zobowiązania. Takie negocjacje mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Propozycje układowe mogą stanowić istotny argument przy wypracowywaniu porozumienia z wierzycielami w procesie oddłużania.

 

Czym jest i na czym polega ugoda z wierzycielem?

Ugoda z wierzycielem jest dokumentem podpisywanym przez dłużnika oraz wierzyciela. Głównym celem ugody jest porozumienie się bez wszczynania procesu sądowego. Ugoda zawarta między wierzycielem i dłużnikiem to pewna forma ustępstwa każdej ze stron na rzecz wspólnie wypracowanego konsensusu. Może ona ochronić dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego oraz egzekucyjnego i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych obciążeń wobec niespłaconych zobowiązań.stniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

podpis

 

Taka ugoda przy dobrze sformułowanych zapisach może stać się rozsądnym rozwiązaniem trudnej okoliczności. Pomimo że przepisy prawa nie określają dla ugody żadnej dyspozycji w zakresie budowy jej treści, warto sformułować jej wynik w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Pomoc kancelarii antywindykacyjnej w negocjacji z wierzycielami to najlepsze rozwiązanie. Doskonała znajomość prawa oraz sprawne techniki negocjacyjne pozwolą na zawarcie ugody z wierzycielami na warunkach dogodnych dla dłużnika.

 

O czym pamiętać przy podpisywaniu ugody z wierzycielem?

Ugoda powinna być skonstruowana tak, aby spełniała oczekiwania obu stron. Dogadanie się w kwestii spłacenia długu ma swoje plusy, gdyż dłużnik unika drogi sądowej, która wiąże się z kolejnymi kosztami, a wierzyciel odzyskuje swoje należności. Niestety każda ugoda wiąże się z ryzykiem, że dłużnik w dowolnym momencie przerwie spłatę zobowiązania i jednocześnie upłynni majątek, z którego mogłaby toczyć się egzekucja (czego nie mógłby dokonać po zajęciu). Z kolei dłużnik, zostawiając swój podpis pod ugodą, przyznaje, że faktycznie jest wobec danego wierzyciela dłużnikiem, a tym samym, że uznaje dług. Niestety czasami się zdarza, że kwota w ugodzie jest dużo wyższa, niż powinna.

Dłużnik nie doczytując dokładnie ugody, może sam skazać się na wyrok, gdyż trudno mu będzie udowodnić, że uznany dług w takiej kwocie jak jest na umowie, nie istnieje. Przed podpisaniem ugody dłużnik powinien ją dokładnie przeanalizować i zwrócić uwagę na to, czy żądanie spłaty zadłużenia jest słusznie do niego kierowane, czy wysokość roszczenia pokrywa się z długiem, albo czy dług się nie przedawnił. Warto w tym celu skorzystać z pomocy kancelarii radcy prawnego, która ma doświadczenie w negocjacjach z wierzycielami.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc