Upadłość konsumencka jest szansą na wyjście z długów i umorzenie zobowiązań upadłego. Jest to postępowanie sądowe skierowane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą konsekwencje procesowe, zarówno te mniej, jak i te bardziej pozytywne. Upadłość skutkuje przede wszystkim oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Dłużnik może częściowo lub całkowicie uwolnić się od długów i zacząć życie z czystym kontem. Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma również duże znaczenie dla samego małżeństwa i majątku wspólnego małżonków.

 

Co się dzieje z majątkiem wspólnym małżonków po upadłości?

Zgodnie z przepisami z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Majątek wspólny to majątek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa. Stanowi on współwłasność małżonków w częściach równych. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków cały majątek wspólny wchodzi do jego masy upadłości. Zarząd nad nim przejmuje syndyk. Zatem małżonek upadłego również ponosi wobec wierzyciela odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka. I nie ma tutaj znaczenia, który małżonek i w jakiej wysokości wypracował swój majątek.

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej powstaje rozdzielność majątkowa małżonków. Zniesienie wspólności majątkowej jest skuteczne w stosunku do masy upadłości, gdy umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową zawarta została co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. W innym przypadku będzie ona bezskuteczna. Po zakończeniu postępowania upadłościowego pomiędzy małżonkami powraca wspólność majątkowa. Jak widzisz, konsekwencje upadłości konsumenckiej są duże, dlatego przed złożeniem wniosku warto się dokładnie zastanowić i skorzystać z pomocy kancelarii upadłościowej.

 

majątek małżonków

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc