Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa na wyjście z długów. Restrukturyzacja zapewnia ochronę przed upadłością i jest dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości. Jej otwarcie oznacza, że wierzyciele nie mogą prowadzić działań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, który zyskuje dodatkowo ochronę majątku przed egzekucją komorniczą oraz przed wypowiedzeniem umów. Restrukturyzacja daje możliwość ustalenia zupełnie nowych warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami. Im szybciej dłużnik zdecyduje się na współpracę z kancelarią restrukturyzacyjną, tym ma on większe szanse na wyjście z długów i odzyskanie płynności finansowej. Podpowiadamy, kto może zostać objęty restrukturyzacją!

Do kogo skierowana jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacją mogą zostać objęci zarówno właściciele firm, jak i konsumenci, którzy nie radzą sobie z terminową spłatą kredytów lub pożyczek. Z restrukturyzacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółek partnerskich.

Warto w tym miejscu nadmienić, że możliwa jest także restrukturyzacja gospodarstwa rolnego. Aby z niej skorzystać, rolnik uzyskujący dochody ze sprzedawanych produktów gospodarczych musi utracić płynność finansową.

Aby rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, dłużnik powinien złożyć wniosek o restrukturyzację wraz z całą dokumentacją do sądu restrukturyzacyjnego. Jest nim sąd rejonowy właściwy dla głównej siedziby działalności dłużnika. Po rozpoznaniu wniosku sąd otworzy postępowanie. W zależności od wybranego trybu może ono trwać od kilku do kilkunastu tygodni.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc