Upadłość przedsiębiorstwa mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik. Takie prawo przyznaje się także wspólnikom odpowiadającym bez ograniczenia za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla dłużników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dla dłużników niewypłacalnych jest to jedna z korzystniejszych opcji, dzięki której będą mogli wydostać się ze spirali zadłużenia i zacząć nowy start.

 

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność. Przy czym przedsiębiorca powinien mieć możliwość oddłużenia. Dłużnik jest niewypłacalny w sytuacji, gdy opóźnienie w zapłacie zobowiązań przekracza 3 miesiące. Od powstania niewypłacalności ma on 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Co więcej, jeżeli dłużnik nie jest wypłacalny, to powinien dodatkowo dysponować środkami pieniężnymi na pokrycie kosztów postępowania czy zaspokojenia wierzycieli.

A co z upadłością jednoosobowego przedsiębiorcy i brakiem środków na koszty postępowania. Otóż wystarczy, że działalność dłużnika zostanie zamknięta i wykreślona z CEIDG - wówczas zyska konsumencką zdolność upadłościową.

 

Nowelizacja prawa upadłościowego w zakresie JDG

Wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe 24 marca 2020 roku niesie ze sobą korzyści dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawiła ona, że znajdują się w takiej samej sytuacji, jak osoby, które JDG nie prowadzą. W rezultacie oznacza to, że osoby mające wpis do CEIDG (przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej lub wspólnicy spółki cywilnej) mogą ogłosić upadłość na tych samych zasadach, co konsumenci. Właściciele spółek podlegają bardziej surowym przepisom i działają na zasadach upadłości przedsiębiorców.

 

upadłość jednoosobowej działalności

Dłużnik ma również prawo wyboru – od niego zależy, czy chce złożyć wniosek o upadłość jako konsument, czy jako przedsiębiorca. Jeżeli składa wniosek o upadłość przedsiębiorcy, musi posiadać środki pieniężne na pokrycie kosztów postępowania oraz spłatę wierzycieli.

Dość istotną zmianą jest również proces uzyskiwania statusu upadłego. Obecnie dłużnik może ogłosić upadłość nawet wtedy, gdy niewypłacalność powstała z jego winy lub jego własnych zaniedbań.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc