Jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, które 01 grudnia 2021 roku weszło do polskiego porządku prawnego, aby stworzyć parasol ochronny nad przedsiębiorcami w trudnej sytuacji finansowej. Instytucja ta miała obowiązywać do 30 listopada 2021 roku, jednak już 1 grudnia 2021 roku weszła w życie na stałe. Obecnie nie ma rozróżnienia na postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) i uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR). Uproszczona restrukturyzacja stanowi modyfikację pierwszego i jest już jednym postępowaniem, w którym dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu nie zwalnia od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie, jednak od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego skierowane do majątku dłużnika. Kontrahentów dłużnika obowiązuje zakaz wypowiadania ważnych dla jego działalności umów, np. najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność, umów kredytowych czy umów leasingu. Zakaz obowiązuje od chwili obwieszczenia o dniu układowym.

Cała ta procedura pozwala na poprawę sytuacji firmy dłużnika w krótkim czasie. Umożliwia dłużnikowi stabilizację sytuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa oraz wynegocjowanie z wierzycielami lepszych warunków spłaty zobowiązań, które w efekcie mogą prowadzić do zmniejszenia zadłużenia.

Jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie to w przeważającej części ma charakter pozasądowy i składa się z następujących etapów:

  • zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu,
  • automatyczne otwarcie postępowania bez udziału sądu,
  • przygotowanie propozycji układowych, spisu wierzytelności i wierzytelności spornych,
  • obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
  • głosowanie nad układem, które może się odbyć w trybie samodzielnego zbierania głosów lub na zgromadzeniu wierzycieli,
  • złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Dokonanie obwieszczenia jest niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umorzenie postępowania nastąpiło za zgodą rady wierzycieli

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc