Trudności finansowe są główną przyczyną upadłości przedsiębiorców. Upadłość firmy nie pojawia się nagle - jest to rozłożony w czasie proces, w którym można zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Pewne oznaki zbliżającego się kryzysu przedsiębiorstwa można dostrzec stosunkowo wcześnie i podjąć działania mające na celu odzyskanie płynności finansowej. W ocenie kondycji finansowej firmy mogą pomóc wskaźniki zadłużenia i bieżącej płynności. To właśnie one umożliwiają ocenę polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Analiza zadłużenia pozwala sprawdzić, jaki udział w źródłach finansowania działalności przedsiębiorstwa mają zobowiązania. Dostarcza ona wielu cennych informacji na temat sposobu funkcjonowania firmy. Z kolei wskaźniki zadłużenia pokazują, czy firma będzie w stanie udźwignąć kolejne zobowiązania.

Analiza zadłużenia jest niezwykle przydatna przy szacowaniu ryzyka związanego z udzieleniem firmie kredytu lub pożyczki. Z tego właśnie powodu wymaga jej wiele banków i instytucji finansowych. Do stworzenia analizy zadłużenia wykorzystuje się dane z bilansu oraz dane z rachunku zysków i strat.

Struktura długu i jej znaczenie dla przedsiębiorstw

Struktura długu określa udział poszczególnych kapitałów obcych w strukturze aktywów przedsiębiorstwa. Ma ona duże znaczenie dla firm funkcjonujących w zmiennych warunkach gospodarczych. Powinna być ona głównym przedmiotem zainteresowania zarządu spółki, który na przykład poprzez optymalizację struktury długu oddziałuje na wartość przedsiębiorstwa. W warunkach otwartej gospodarki rynkowej kapitały własne nie są raczej wystarczającym źródłem finansowania działalności gospodarczej.

Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa określany jest poprzez relację zobowiązań i rezerw do aktywów. Jednak w praktyce trudno jest określić optymalny poziom zadłużenia i optymalną strukturę długu firmy. Poziom zadłużeń krótko- i długoterminowych powinien być bezpieczny dla firmy, tak aby nie mógł prowadzić do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji do bankructwa. Każda firma zmagająca się z trudnościami finansowymi powinna dążyć do zmniejszenia zadłużenia. W tym celu warto rozpocząć współpracę z doświadczoną kancelarią, która pomoże przedsiębiorcy w negocjacji zadłużeń.

Analiza zadłużenia firmy pozwala określić strukturę długu firmy, czyli udział kapitału obcego w aktywach firmy, a także ukazuje zdolność do obsługi długu przez firmę. Pozwala także zobaczyć, co jest głównym źródłem finansowania firmy, oraz czy ma ona kłopoty z regulowaniem zobowiązań. Im wyższa wartość wskaźnika zadłużenia, tym większe zadłużenie przedsiębiorstwa.

Struktura zadłużenia zdeterminowana jest wieloma czynnikami makroekonomicznymi, na które firmy nie mają wpływu i muszą się do nich przystosować oraz uwzględniać je przy doborze źródeł finansowania. Do przykładowych czynników makroekonomicznych należą ogólne warunki gospodarcze, inflacja, stopy procentowe, podatkowe i inne.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na strukturę długu jest także wielkość firmy, gdyż możliwości korzystania z szerszej gamy źródeł finansowania mają większe przedsiębiorstwa. Małe firmy niemal w całości finansują swoją działalność kapitałami własnymi. Z kolei średnie firmy najczęściej starają się o dogodne warunki kredytowania – nie mają one problemów z uzyskaniem kredytu, gdyż spełniają wymagania kredytowe stawiane przez banki.

 

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc