Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest wobec niewypłacanych dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie uregulować zobowiązań. Ma ono na celu modyfikację działalności dłużnika, dzięki której wyjdzie on ze spirali zadłużenia i stanie na nogi. Przywrócenie dłużnikowi zdolności do samodzielnego regulowania swoich zobowiązań nie zawsze jest łatwe, szczególnie gdy liczba długów opiewa na wysokie kwoty.

 

Aby jednak przedsiębiorca mógł stać się wypłacalny, konieczna jest dogłębna analiza jego sytuacji finansowej i wdrożenie odpowiednich środków restrukturyzacyjnych. Wiąże się z tym sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Dobrze opracowany plan to podstawa każdego postępowania, które ma na celu wyciągnięcie dłużnika z kłopotów.

 

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

To właśnie w nim są proponowane wszelkie rozwiązania w ramach toczącego się postępowania. Jego podstawowym celem jest zapewnienie wierzycielom, nadzorcy (zarządcy) i sądowi możliwości dokonania oceny i analizy propozycji restrukturyzacji w kontekście ich wykonalności czy stopnia ryzyka. Mówiąc prościej, jednym z celów planu restrukturyzacyjnego jest przekonanie wierzycieli do przyjęcia proponowanych propozycji układowych i zawarcia układu.

Taki plan restrukturyzacyjny opiera się m.in. na restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej, modernizacji produkcji czy zmianie profilu produkcyjnego. Wstępny plan zawiera najczęściej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, a także harmonogram wdrożenia tych środków. Plan restrukturyzacyjny pojawia się w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i sanacyjnym. Plan ten stanowi integralną część wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, z wyjątkiem gdy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zgłasza wierzyciel.

W dalszym etapie postępowania pojawia się zasadniczy plan restrukturyzacyjny, który ma obowiązek sporządzić nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. Osoby trzecie mogą sporządzać plan restrukturyzacyjny tylko w uzasadnionych przypadkach, na zlecenie nadzorcy sądowego albo zarządcy, w dodatku za uprzednią zgodą sędziego-komisarza.

 

plan restrukturyzacyjny

 

Co powinno się znaleźć w planie restrukturyzacyjnym?

Mimo że plan restrukturyzacji nie ma swojej definicji ustawowej, to prawo wymienia skrupulatnie jego elementy. To, co powinno się w nim znaleźć, wskazuje art. 10 Prawa restrukturyzacyjnego. Mianowicie:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa,
 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • prezentacja proponowanej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz termin wdrożenia planu,
 • informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji,
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią,
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach,
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu,
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego,
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc