Zadaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przed upadłością i pomoc przedsiębiorcy w powrocie do sprawnej działalności. Restrukturyzacja firmy ma na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im wcześniej przedsiębiorca zdecyduje się na tę procedurę, tym większe ma szanse na przywrócenie firmie płynności finansowej.

 

Szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne to dobra alternatywa dla ogłoszenia upadłości. Nad restrukturyzacją firmy warto się zastanowić w momencie, gdy inne sposoby jej ratowania zawiodły. Postępowanie takie może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi przedsiębiorca może zdecydować się na:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – najprostszy z dostępnych trybów postępowania. Formalności są tutaj znacznie ograniczone, udział podmiotów publicznych jest minimalny, a dłużnik ma swobodę w zarządzaniu swoim majątkiem i przedsiębiorstwem. Postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega dużo szybciej – sąd w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie,
  • przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi przeprowadzającemu restrukturyzację zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. W postępowaniu tym doradcę restrukturyzacyjnego powołuje sąd, a egzekucja wszelkich wierzytelności objętych układem zostaje zawieszona,
  • postępowanie układowe – dedykowane jest nie tylko przedsiębiorcom niewypłacalnym, ale również zagrożonym niewypłacalnością. Postępowanie to umożliwia zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności,
  • postępowanie sanacyjne – zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją i łączy w sobie cechy postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Powinno trwać 12 miesięcy, jednak zazwyczaj trwa dłużej, czyli do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub odmowie jego zatwierdzenia.

postępowanie restrukturyzacyjne

 

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego różni się w zależności od wybranego przez dłużnika trybu. Inaczej przebiegać będzie postępowanie o zatwierdzenie układu, a inaczej postępowanie układowe czy sanacyjne. Jednak w każdym z tych trybów pierwszym krokiem jest dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa oraz opracowanie planu restrukturyzacyjnego. Istotne jest przygotowanie wykazu majątku, wykazu wierzycieli, wierzytelności i wierzytelności spornych. Skompletowana dokumentacja składana jest do sądu wraz z wnioskiem o restrukturyzację. Przy czym sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy - gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Sąd w następnej kolejności rozpoznaje wniosek o restrukturyzację i otwiera postępowanie. Równocześnie zostaje wyznaczony nadzorca sądowy lub zarządca. Rozpoznanie wniosku przez sąd trwa do tygodnia (w przyspieszonym postępowaniu układowym) lub do sześciu tygodni (w postępowaniu układowym i sanacyjnym). Głosowanie nad układem odbywa się na zgromadzeniu wierzycieli, na którym następuje przyjęcie bądź odmowa przyjęcia układu. W przypadku jego przyjęcia sąd dokonuje zatwierdzenia układu. Oczywiście może także odmówić zatwierdzenia układu i umorzyć postępowanie.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc