Ogłoszenie upadłości jest możliwe tylko w przypadku wystąpienia stanu niewypłacalności po stronie zadłużonego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 11 prawa upadłościowego, dłużnik uważany jest za niewypłacalnego, gdy traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Na złożenie wniosku o upadłość jest określony w przepisach prawa dokładny czas. Dłużnik ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dnia od dnia wystąpienia u niego stanu niewypłacalności. Co więcej, wierzyciel również może być zainteresowany złożeniem wniosku o upadłość swojego dłużnika. Jednak, czy jest to możliwe?

Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z przepisami prawa, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć sam dłużnik, jego wierzyciel lub inny podmiot uprawniony na mocy ustawy. Zatem wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w sytuacji, gdy jest on niewypłacalny. Wniosek składa się do sądu, który po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego podejmie decyzję co do dalszych działań wobec dłużnika.

Złożenie wniosku o upadłość nie gwarantuje, że wierzyciel odzyska całość swojego długu, gdyż w postępowaniu upadłościowym w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty i wydatki postępowania, roszczenia pracowników oraz innych wierzycieli, którzy mają uprzywilejowane pozycje. Zaspokojenie pracowników zapobiega sytuacji, w której byliby oni pozbawieni środków do życia, w związku z rzetelnym wykonywaniem pracy na rzecz przedsiębiorcy upadłego.

Każdy wierzyciel przed zgłoszeniem wniosku o upadłość swojego dłużnika powinien oszacować prawdopodobieństwo uzyskania jakiegokolwiek zaspokojenia. Warto zgłosić się do kancelarii upadłościowej, która pomoże nie tylko ze zgłoszeniem wierzytelności, ale również oszacuje szanse na otrzymanie zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc