W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, zarówno wierzyciel, jak i sam zainteresowany, mogą zastanawiać się nad możliwością ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jednak czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość konsumencką dłużnika? W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić tę kwestię.

Możliwość wnioskowania o upadłość konsumencką przez wierzyciela

Zgodnie z obowiązującym prawem wierzyciel nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika. Tego rodzaju upadłość jest bowiem przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i może być zainicjowana jedynie przez samego dłużnika. Wierzyciel może natomiast wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, jeśli spełnione są określone przesłanki.

ręka z długopisem wypełniająca wniosek

Alternatywne rozwiązania dla wierzyciela

Mimo braku możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez wierzyciela istnieją inne sposoby dochodzenia należności. Wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową, co może doprowadzić do wydania nakazu zapłaty lub orzeczenia wyroku skazującego dłużnika na zapłatę długu. W przypadku uzyskania tytułu wykonawczego wierzyciel może zlecić egzekucję długu komornikowi, który będzie miał prawo zająć majątek dłużnika.

Innym rozwiązaniem jest zawarcie ugody między wierzycielem a dłużnikiem. W takiej sytuacji obie strony mogą dojść do porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia, np. ustalenia nowego harmonogramu spłat. Tego rodzaju porozumienie może być korzystne zarówno dla wierzyciela, który otrzyma część swoich należności, jak i dla dłużnika, który uniknie konieczności stawienia się przed sądem czy zajęcia majątku.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc