Wyłączenie samochodu z masy upadłościowej to jedno z zagadnień, które najbardziej interesują niewypłacalnych konsumentów. Z założenia likwidacja całego majątku (poza rzeczami niezbędnymi do życia) jest ceną, jaką ponosi upadły w zamian za umorzenie zaległych zobowiązań. Istnieją jednak przypadki, w których można złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości.


Czy samochód zawsze wchodzi w skład masy upadłościowej?

Skład masy upadłości wyznaczany jest przez syndyka na podstawie analizy wniosku o upadłość konsumencką oraz informacji, które pozyskuje w różnych instytucjach, na przykład w bankach, urzędzie skarbowym czy Krajowym Rejestrze Sądowym. Początkowo do masy zalicza się do niej wszystkie składniki mienia dłużnika, jakie należą do niego w dniu ogłoszenia upadłości z wyłączeniem przedmiotów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb życiowych dłużnika i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych – mówią o tym przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Do masy upadłości dołączane są także dobra nabyte przez upadłego w toku postępowania (np. darowizna lub spadek). Samochód osobowy oraz inne pojazdy zawsze zostaną zlikwidowane przez syndyka bez względu na to, jaki wykonuje zawód (dotyczy to również taksówkarzy i podobnych profesji).


Kiedy złożyć wniosek o wyłączenie samochodu z masy upadłości?

Wniosek o wyłączenie samochodu z masy upadłości należy złożyć wtedy, gdy auto zostało nieprawidłowo zakwalifikowane w jej skład przez syndyka. Pojazd może być niezbędny do codziennego funkcjonowania dłużnika, jeśli jest osobą z niepełnosprawnością lub potrzebuje go z innych uzasadnionych przyczyn. Ponadto uratowanie tego składnika majątku jest możliwe, gdy upadły jest jego współwłaścicielem, a druga osoba, która ma prawa do ruchomości, nie wnioskowała o otwarcie postępowania upadłościowego. Syndyk nie sprzeda ½ samochodu, zatem pozostawianie auta w masie upadłościowej wpłynie niekorzystnie na sytuację wierzycieli – czas trwania procedury wydłuży się, a stopień zaspokojenia stanie się niższy. W takich sytuacjach sąd przychyli się do wniosku dłużnika o zwolnienie auta spod egzekucji.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc