Licytacja komornicza to końcowy etap postępowania egzekucyjnego. Jest ona prowadzona z majątku dłużnika. Nabywcą może zostać osoba lub podmiot prawny, który zapłaci najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Wierzyciel ma prawo kupić majątek dłużnika na licytacji. Może też poczekać do momentu, aż okaże się ona bezskuteczna i złożyć oświadczenie o przejęciu na własność rzeczy dłużnika.

W licytacji komorniczej nie może brać udziału dłużnik, komornik, małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, a także licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym nie jest bezbronny, a komornik jest zawsze zobowiązany do działania w granicach prawa, dlatego warto na każdym kroku monitorować działania komornika oraz sprawować nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym. W tym celu warto skontaktować się z doświadczoną kancelarią radcy prawnego.

Odszkodowanie za szkody w toku postępowania egzekucyjnego

Dłużnik może dochodzić odszkodowania za każdą szkodę wyrządzoną przez czynności komornika i jego działania niezgodne z prawem. Kluczowym elementem wyrażenia sprzeciwu wobec działań komornika jest skarga. Przykładem najczęstszych uchybień jest dokonanie sprzedaży majątku dłużnika po rażąco niskich cenach i z naruszeniem zasad licytacji, zajęcie przedmiotów dłużnika ponad wysokość długu czy egzekucja z majątku dłużnika elementów, które nie wchodzą w skład jego majątku. Poważnym uchybieniem jest także nieprzekazanie wierzycielowi świadczeń wyegzekwowanych przez komornika. Warto również nadmienić, że do ceny wywoławczej można doliczyć przysługujące dłużnikowi odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości w chwili jej zajęcia. Prawo do niego przechodzi na nabywcę.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc