Celem postępowania egzekucyjnego jest wyegzekwowanie długu od dłużnika. Egzekucję prowadzi komornik, który pobiera za swoją pracę stosowne wynagrodzenie. Przy czym, w pierwszej kolejności egzekwowane są opłaty komornicze. W ich skład wchodzą także wydatki poniesione podczas trwającego postępowania, czyli koszty korespondencji, pozyskania dokumentów, transport, wynagrodzenia dla tłumaczy, wynagrodzenia dla biegłych czy opłaty za ogłoszenia. To, jaką kwotę pobiera komornik od dłużnika, reguluje ustawa o kosztach komorniczych.

Istnieje jednak możliwość obniżenia lub umorzenia kosztów komorniczych. Organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części koszty egzekucyjne. Przy czym, w pierwszej kolejności umorzeniu podlega opłata egzekucyjna. Aby szybko i sprawnie umorzyć koszty komornicze, najlepiej rozpocząć współpracę z profesjonalną kancelarią, która podejmie stosowne kroki w tym temacie.

Kto i kiedy może się starać o umorzenie kosztów komorniczych?

Koszty komornicze powiększają łączną sumę zadłużenia. Jest jednak kilka sytuacji, w których umorzenie kosztów komorniczych jest możliwe. Mówi o tym art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wystarczy, że osoba fizyczna złoży oświadczenie, w którym zaznacza, że nie może ponieść kosztów komorniczych z uwagi na bardzo trudną sytuację materialną. Ich poniesienie będzie się wiązało z niemożnością utrzymania siebie i całej rodziny.

Koszty komornicze podlegają umorzeniu również w sytuacji, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny. O umorzenie kosztów może starać się dłużnik i wierzyciel. Zatajenie swoich prawdziwych zarobków i złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego skutkuje nałożeniem grzywny i cofnięciem uprawnienia przyznanego przez sąd, dotyczącego umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc