Do egzekucji komorniczej dochodzi, gdy komornik jest w posiadaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku lub sądowego nakazu zapłaty. Wówczas powiadamia on o tym dłużnika oraz informuje go o szczegółach postępowania. Dłużnikowi w ramach postępowania egzekucyjnego przysługuje wiele uprawnień, z których może skorzystać. Jednym z nich jest zawieszenie egzekucji komorniczej w całości lub części, czyli jej wstrzymanie na pewien czas.

Zawieszenie egzekucji często jest błędnie mylone z umorzeniem postępowania, które następuje wtedy, gdy pojawiają się okoliczności trwale uniemożliwiające prowadzenie postępowania. Czym jest zatem zawieszenie egzekucji?

Jak i kiedy może dojść do zawieszenia egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza może być zawieszona, gdy wystąpią tymczasowe przeszkody, które uniemożliwiają jej prowadzenie. Kontynuowanie postępowania możliwe jest po ustaniu przeszkody, którą może być utrata pracy przez dłużnika, śmierć dłużnika lub wierzyciela, osiągnięcie ugody z wierzycielem (np. ustalenie odroczenia terminu spłaty należności lub rozłożenia długu na raty) czy utrata zdolności do czynności prawnych. Zawieszenie postępowania może mieć również miejsce w razie złożenia skargi na czynności komornika.

Zgodnie z art. 819 kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku śmierci dłużnika postępowanie zostaje podjęte z udziałem jego spadkobierców lub zarządcy sukcesyjnego. Jeżeli spadkobierców nie ma lub są nieznani, wówczas sąd ustanawia dla nich kuratora (pod warunkiem że egzekucja komornicza nie dotyczy roszczeń z działalności gospodarczej i ustanowiono zarząd sukcesyjny).

Zawieszenie egzekucji komorniczej może nastąpić na wniosek dłużnika, wierzyciela, z urzędu lub z mocy prawa. Skutkiem zawieszenia egzekucji nie jest uchylenie, tylko wstrzymanie czynności wykonywanych przez komornika.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc