Masa upadłościowa to wszystkie aktywa upadłego, które muszą zostać sprzedane, aby pozyskać środki finansowe na spłatę roszczeń wierzycieli. Jako dłużnik musisz być świadomy, jaką część mienia możesz stracić. Warto też dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jeśli w toku przygotowań do likwidacji majątku masz wątpliwości co do składu masy upadłościowej. 

 

Skład masy upadłościowej i wyłączenia

Do masy upadłościowej zalicza się majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz majątek nabyty przez niego w trakcie postępowania upadłościowego. Prawo przewiduje szereg wyjątków, do których należą między innymi: przedmioty osobiste, urządzenia domowe (sprzęty AGD, meble, zastawa stołowa), zapasy żywności i opału, ubrania oraz rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania lub nauki. 

Dłużnik, który otwiera postępowanie upadłościowe, musi liczyć się ze stratą:

  • nieruchomości;
  • ruchomości (np. samochód czy biżuteria); 
  • wierzytelności;
  • akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego;
  • praw autorskich;
  • praw wynikających z przepisów o własności przemysłowej;
  • praw obligacyjnych (np. najem lub dzierżawa). 

Wątpliwości co do tego, które przedmioty i prawa majątkowe wchodzą w skład masy upadłościowej, mogą być zgłaszane przez upadłego, wierzyciela lub syndyka. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sędziego-komisarza, który rozstrzyga tego typu spory. Od postanowień sędziego można się odwołać. 

 

Jak ustalany jest skład masy upadłościowej?

W przypadku upadłości likwidacyjnej za ustalenie składu masy upadłościowej odpowiada syndyk. Zdarza się, że procedura jest przeprowadzana przez nadzorcę sądowego (w postępowaniu układowym z zarządem własnym dłużnika) lub zarządcę (w postępowaniu układowym, w którym dłużnik został pozbawiony prawa zarządu masą upadłości).

Urzędnik przygotowuje spis inwentarza i szacuje majątek wchodzący w skład masy. Sporządza też spis należności na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych. Następnie syndyk rozpoczyna likwidację masy upadłości. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostają przeznaczone na spłatę zgłoszonych wierzytelności.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc