Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia. Co więcej, wcale nie musi się to wiązać z zamknięciem przedsiębiorstwa. Upadłość ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Mogą ją ogłosić nie tylko duże firmy, ale również małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik, jak i wspólnik odpowiadający bez ograniczenia za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa?

Upadłość przedsiębiorstwa może zostać ogłoszona w wyniku postępowania prowadzonego w trybie układowym, który pozwala na zawarcie porozumienia między stronami lub w trybie likwidacyjnym, kiedy to majątek firmy zostaje wyprzedany przez syndyka, a z uzyskanych środków pokrywane są zobowiązania, które nie zostały umorzone przez sąd. Upadłość najczęściej prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Jednak tryb układowy może skutkować przetrwaniem firmy i zachowaniem majątku. Jest on korzystny głównie dla dużych spółek.

Ogłoszenie upadłości najczęściej prowadzi do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Daje możliwość spłaty długów na nowych zasadach i nie doprowadza do pokrzywdzenia wierzycieli (co skutkowałaby ponoszeniem odpowiedzialności prawnej), a do ich zaspokojenia. Skutkuje także zawieszeniem toczących się postępowań egzekucyjnych i umorzeniem procedur komorniczych. Przedsiębiorca uwalnia się również od długów i zostaje wykreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych.

Co upadłość firmy oznacza dla pracowników?

Przy upadłości przedsiębiorcy swoboda prowadzenia firmy zostaje mocno ograniczona z uwagi na konieczność zabezpieczenia majątku. Ogłoszenie upadłości na drodze likwidacji firmy oznacza dla pracowników utratę pracy i wygaśnięcie umów, których stroną był przedsiębiorca. Przepisy kodeksu pracy co do zasady chronią pracowników przed natychmiastowym zwolnieniem, jednak likwidacja firmy to sytuacja szczególna, w której przepisów tych się nie stosuje. Ogłoszenie upadłości nie powoduje automatycznie rozwiązania umów o pracę z pracownikami. Pracodawca musi najpierw wręczyć każdemu pracownikowi wypowiedzenie lub rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron.

Zgodnie z wyrokiem SN z 8 grudnia 1997 r., I PKN 426/97, OSNAPiUS 1998/21, poz. 624, całkowita i rzeczywista likwidacja firmy następująca po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umów wszystkim pracownikom, również tym zatrudnionym po ogłoszeniu upadłości. Co więcej, pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym także tracą ochronę przed zwolnieniami. Warto również dodać, że odprawy pracownicze są wypłacane przez przedsiębiorcę jedynie w przypadku zwolnień grupowych.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc