Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik jest zobowiązany wydać cały swój majątek i związaną z nim dokumentację syndykowi. Urzędnik dokonuje spisu inwentarza oraz ustala skład masy upadłościowej, która zostanie spieniężona na rzecz spłaty zobowiązań upadłego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego część mienia jest wyłączona spod egzekucji. Które składniki majątku pozostaną Twoją własnością po ogłoszeniu upadłości?


Jaką część majątku zachowasz po ogłoszeniu upadłości?

Dłużnik jest zobowiązany do tego, aby po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przedstawić syndykowi rzetelny i całościowy obraz swojej sytuacji majątkowej. Dzięki temu możliwe jest uczciwe i zgodne z przepisami ustalenie składu masy upadłości. W toku postępowania upadłościowego spod egzekucji wyłączone są:

  • przedmioty niezbędne dłużnikowi oraz pozostającym na jego utrzymaniu członkom rodziny w codziennym życiu, pracy zarobkowej i nauce (m.in. urządzenia domowe, sprzęt elektroniczny, ubrania i pościel, zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, surowce do produkcji towarów);
  • niezbędne do funkcjonowania wyroby medyczne oraz produkty lecznicze na okres 3 miesięcy;
  • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny;
  • papiery osobiste, odznaczenia, przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych;
  • rzeczy, które mogą zostać sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla upadłego mają wartość użytkową;
  • świadczenia na pokrycie wydatków służbowych, z pomocy społecznej i tzw. programu 500+;
  • u dłużnika otrzymującego comiesięcznie stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części wynagrodzenia za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Lista wyjątków jest obszerna, dlatego w toku postępowania upadłościowego warto mieć wsparcie specjalistów, którzy na bieżąco będą oceniać słuszność działań syndyka i zweryfikują ustalony przez niego skład masy upadłości.


Jak wyłączyć składniki majątku z masy upadłościowej?

W niektórych przypadkach dłużnik ma prawo starać się o wyłączenie składników majątku z masy upadłościowej. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sędziego-komisarza. Pismo może dotyczyć przedmiotów, które syndyk nieprawidłowo zakwalifikował do masy upadłości (np. są potrzebne upadłemu do codziennego funkcjonowania) bądź składników nienależących do upadłego lub będących jedynie współwłasnością. Przepisy o wyłączeniu z masy upadłości nie są stosowane do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia pożyczki.

We wniosku należy zawrzeć wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na poparcie prośby. W przypadku jego oddalenia wnioskodawca może żądać wyłączenia mienia z masy upadłości na drodze powództwa, o które wnosi się do sądu upadłościowego w ciągu miesiąca od terminu doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie. Może być one oparte jedynie na twierdzeniach i zarzutach zgłoszonych w pierwszym złożonym wniosku.

Nie ma klienta, któremu nie możemy pomóc